A A A
 

Projectleider Praktijkcluster Food

In 2050 wonen er 9 miljard mensen op aarde. Om al die monden te voeden moeten we de komende 30 jaar meer voedsel produceren dan in de afgelopen 6000 jaar. Hoe houden we hierbij de impact op het milieu zo klein mogelijk? Hoe kunnen we gezonder eten en minder verspillen? Er is een omslag nodig naar een andere manier van produceren en consumeren: een nieuwe manier van denken en werken. Daarvoor hebben heel veel goed opgeleide mensen in de food nodig die zich blijven ontwikkelen. Blijven leren over nieuwe technologie, innovaties, duurzaamheid, voeding en gezondheid. Binnen het praktijkcluster Food werken bedrijven, mbo-scholen en branches samen aan deze vraagstukken. Door samenwerking, dialoog en bewustwording. 

We zien drie hoofdthema's als het gaat om innovatie in de foodsector.

Voeding & gezondheid

Het belang van voeding in de zorg en de preventieve zorg, verhogen van de bewustwording onder consumenten voor een gezondere en duurzamere voedselkeuze, verandering van productsamenstellingen met minder vet en minder suiker, de transitie van dierlijke naar plantaardige eiwitten, voedingswaarde informatie, verantwoord reclamebeleid en het preventieakkoord.

Duurzaamheid

De mondiaal stijgende vraag naar voedsel maakt de opgave om te komen tot een ecologisch houdbaar voedselsysteem steeds belangrijker. Hierbij gaat het om kringlooplandbouw, kortere ketens, verduurzaming van de productie (zoals energie- en waterbesparing en grondstofefficiëntie), verantwoord inkoopbeleid van grondstoffen, duurzaam verpakken en transport. Ook het tegengaan van voedselverspilling en voedselverliezen zijn hierbij essentieel. In het Klimaatakkoord zijn hiervoor belangrijke doelstellingen opgenomen.

Technologische ontwikkelingen

Enerzijds betreft dit ontwikkelingen op het vlak van voedselproductie zoals robotisering, automatisering, in-line kwaliteitsmeting, onderhoud op afstand en ketenmonitoring. Anderzijds gaat het om ontwikkelingen op het vlak van de consument zoals Personalised Nutrition en gezondheidsapp’s.

Verbinden

De ontwikkelingen in de wereld van food en de uitdagingen die hieruit voortkomen, vragen om nieuwe oplossingen. In Nederland zijn allerlei mooie voorbeelden te vinden van oplossingen, ontstaan uit de directe samenwerking tussen bedrijven, opleiders en overheid. Het praktijkcluster Food vergroot de zichtbaarheid en daarmee de impact van deze oplossingen. Dit doen we door regio’s met elkaar te verbinden en door gezamenlijke kennisdeling en innovatie.

Wat doet CIV Groen

CIV Groen jaagt de samenwerking van ondernemers en onderwijs in het groene domein aan. Door samen mensen op te leiden sluit onderwijs beter aan op de arbeidsmarkt. Dit doen we door het stimuleren van praktijkgericht onderzoek in practoraten, het brengen en delen van relevante kennis daar waar die nodig is, het verwerken van regionale en landelijke actuele beleidsthema's in het onderwijs en specifieke aandacht voor internationalisering, technologisering en digitalisering in het werk en in het onderwijs. CIV Groen werkt met vijf praktijkclusters: Agro (plantaardige open teelten), Tuinbouw & Uitgangsmaterialen (bedekte teelten, fruitteelt en vollegrondsgroententeelt), Dier (productie- en gezelschapsdieren), Food (voedingsmiddelenindustrie, retail en toeleverende industrie), Groen, Natuur & Leefomgeving (hoveniers, groenvoorzieners, binnengroen specialisten, landschapsinrichters, bos- en natuurbeheerders). Elk praktijkcluster heeft een opdrachtgeversgroep met vertegenwoordigers uit bedrijfsleven en onderwijs. De clusters stimuleren en faciliteren 'meeting points' op de schoollocaties, waar onderwijs en bedrijfsleven elkaar letterlijk ontmoeten en in co-creatie het onderwijs en het praktijkgerichte onderzoek vormgeven.

Mijn rol 

Als projectmanager van het praktijkcluster Food is mijn rol:

  • Projectmanagement binnen het praktijkcluster: samen met de partners in het cluster opstellen van het uitvoeringsprogramma, aansturing uitvoering van dat programma, bewaken voortgang en financiën
  • Initiëren en ondersteunen van regionaal en/of sectorale samenwerking en deelname aan programmering samen met de deelnemers aan het cluster, de relevante practoraten etc.
  • Op strategisch niveau actieve samenwerking met de andere praktijkclusters en de versnellingsprogramma’s binnen Groenpact en mede initiëren van samenwerking en activiteiten op doorsnijdende thema’s.
  • Op strategisch niveau zorgdragen voor de zichtbaarheid van het praktijkcluster, de positionering en communicatie van en over de activiteiten van het praktijkcluster, het CIV Groen en Groenpact als geheel.
  • Synergie creëren regionale en sectorale netwerken en agenda’s rond arbeidsmarkt en scholing.
  • Met de aanjagers organiseren van de overleggen met verbindingsofficieren en locatiedirecteuren.
  • Organiseren van een landelijke samenwerking tussen de practoren.
  • Het vormen van coalities tussen regio’s en andere partijen om op onderdelen gezamenlijk op te trekken.

 

 

Reacties:

Uw Reactie:


Om spam tegen te gaan dient u de uitkomst van de som in te vullen